Spesialistområder

 

1. Lederutvikling og ledergruppeutvikling

En sentral verdi for Mestringskompetanse er å bidra til å utvikle en profesjonell lederpraksis, der ledernes reelle hverdagskontekst er premissleverandør for all lederutvikling og ledertrening.

Vi har erfart at det beste resultatet springer ut av relevant forskning kombinert med praksisnær tilnærming. I våre tilnærminger vektlegger vi at lederutvikling skal ha forutsigbare rammer der egne erfaringer, lederstøtte fra kolleger og trening på relevante case skreddersys og deltakerne har et eieforhold til innholdet. Som en del av vår lederutvikling har vi designet et treningslaboratorium, der ledere får mengdetrening i det de selv sier er viktig å trene på.

Mestringskompetanse bistår ledere/ledergrupper i å etablere en dokumenterbar og ubyråkratisk oppfølging av enkeltpersoner og avdelinger. Eksempler på dette er ledergruppeplattformer som raskt øker samhandlingen og relevansen for kunder.

2.Lederstøtte og coaching

Lederstøtte og coaching kan være en naturlig oppfølging eller del av lederutvikling. Det kan også være et selvstendig tilbud, for ledere som ønsker støtte og en samtalepartner. God lederstøtte og coaching ser vi øker ledernes trygghet og selvinnsikt og gjør dem til bedre ledere. Lederstøtte og coaching bidrar dermed til økt samhandling, bedre resultater og måloppnåelse.

3. Omstillingsprosesser og endringsledelse

Målet med organisasjonsutvikling og endringsledelse er at organisasjonen fungerer optimalt og at alle ledd har tilstrekkelig kunnskap om og fullt eierskap til prosessene og de strategiske målene.

Mestringskompetanse bistår ledelsen/ledergrupper i å etablere en dokumenterbar og ubyråkratisk oppfølging av enkeltpersoner og avdelinger. Eksempler på dette er ledergruppe-plattformer som raskt øker samhandlingen og relevansen for kunder. Det kan også være behov for organisasjonsmessige og strukturelle justeringer. Her bidrar vi med å kartlegge både organisasjonsmessige og juridiske handlingsrom.

Øvrige Tjenester:

1. Konflikthåndtering – fra konflikt til læring i lederskapet

Konflikter er ødeleggende og setter dype spor i en virksomhet, men kan også snus til noe positivt og øke lederkompetansen og læringsmiljøet i en organisasjon. Når vi kommer inn i en konfliktsituasjon, kan konflikthåndtering skape gode kreative læringsprosesser og bedre beslutningsevnen. Mestringskompetanse har blitt benyttet i flere varslingssaker og konflikter, der vi tilbyr lederstøtte og arbeidsmetodikk for å løse konflikter. Vi har lang erfaring med å skape trygghet i konflikthåndtering, slik at våre kunder sitter igjen med fruktbar læring og løsninger.

2. Lederstøtte for private og offentlige virksomheter

Mestringskompetanse gjennomfører lederstøtte ved omstillingsprosesser og endringsprosesser og har utarbeidet et eget konsept for dette. Vi har lang erfaring med lederstøtte for ledere og ansatte. Lederstøtte benyttes der ledere står overfor vanskelige situasjoner i hverdagen, eller krevende emosjonelle arbeidssituasjoner over tid. Slike situasjoner har både personlig og profesjonell påvirkning. Lederstøtte bidrar til at leder tenker helhetlig og utnytter organisasjonens styrker maksimalt.

3. Kvartalsvise målinger av arbeidsklima – oppfølging og vedlikehold

Etter leder- eller organisasjonsutviklingsprosesser tilbys kvartalsvis oppfølging i en kortere eller lengre periode – etter ønske og behov. Dette er oppsummerende samtaler med ledere eller ledergrupper og korte arbeidsmiljøundersøkelser med både standardiserte og skreddersydde verktøy. Alternativt kan arbeidsmiljøundersøkelser tilbys uavhengig av en forutgående utviklingsprosess.

 Mestringskompetanse gjennomfører KPI studier i samarbeid med Humetrica.com, der vi undersøkte blant annet sykefravær og årsaker til dette i en organisasjon innen flysikkerhet.

 

 

Referanser

Mestringskompetanse er sentrale i å utvikle våre programmer for lederutvikling.  Programmene er bygget på vårt verdigrunnlag og vår ledelsesfilosofi, og sammen med Mestringskompetanse har vi etablert vår egen ledelsesmodell hvor lederens forhold til seg selv, til andre og optimal bruk av ressurser og verktøy er sentralt. 

Mestringskompetanse leverer programmer som er spesialtilpasset de utfordringene vi har.  Vi opplever MK som lyttende og med en evne til å avdekke våre reelle behov, og leverer program som oppleves som relevante for oss i Nokas.
HR Sjef | Harald Gjengstø Nokas Aviation Security AS 

 

«Mestringskompetanse er lyttende og gir innsiktsfulle bidrag»

Jeg ble først presentert for Mestringskompetanse og Terje Hofsmarken for å bedre samholdet i et team jeg var medlem av. Som leder har jeg benyttet tjenester fra selskapet ved en rekke anledninger. Både for å bedre mitt eget lederskap, men også for å skolere lederkolleger, og i teambygging. Mestringskompetanse er preget av at de er analytiske av situasjon og behov, og bygger leveransene etter dette.

Åge-Christoffer Lundeby
Pressesjef i NSB-konsernet
Vygruppen fra 24. april 2019

Ledergruppetrening: BOS 

Det som overrasket meg mest var innfallsvinkelen til «veien videre» fra Terje sin side. Jeg hadde forventet meg en ferdig «oppskrift» - noe jeg ikke fikk. Utgangspunktet til Terje var å ta tak i det positive i bedriften og involvering av mellomledere for så å stake ut fremtidig kurs for vår bedrift i fellesskap. Innledningsvis bidro/fokuserte Terje mye på dynamikken i gruppa framfor målet. Dette bidro i stor grad til at vi fikk bedre forståelse for hverandres situasjon, vilje til å bidra konstruktivt inn i arbeidet og at den enkelte fikk mer fokus og forståelse for sitt virkelige ansvar. Terje holdt trykk på framdriften i prosjektet med positive og konstruktive innspill og tilbakemeldinger. Hele tiden med målet om at dette var «vårt prosjekt». Hva har vi oppnådd?
I Bertel O. Steen gjennomføres det 2 årlige medarbeiderundersøkelser på Energi. Første måling etter gjennomført prosjekt viste en økning i medarbeidertilfredshet på 18%.

De økonomiske resultatene våre har fulgt samme utvikling som medarbeidertilfredsheten.
Daglig leder Jon-Arne Krogsæter Bertel O Steen - Jessheim

Adresse : Ekebergveien 1, 0192 Oslo| Tlf : 91354625 | E-Post : terje@mestringskompetanse.no